සිංහල පාසල් ගීය

සිරිලක ඉපැරණි වේ අප විදුහල
වේල්ස් කුමාර මවුන් //
කුළුණෙනි දන විසඳා - සිප්සල නිසි අරඹා
සමරමු සිරිමත් ආදිකතිතුමා - දක්වමු කළ ගුණ අපි සැවොමා
දම් රන් රතු ඈ තෙවණක් මුසු වී - අඹරේ ලෙළ දෙන්නේ
ගුණ දම් පිරිපුන් සිසු කැළ විදුහල් - මව්තුමි හොබවන්නේ
සිප්සත නොමසුරු දෙන අප ඇදුරන් - බැතියෙනි පුද දෙන්නේ
දින දින දිනෙවා විදුහල් මව්තුමි - ලකඹර බැබලෙමිනේ
සිරිලක ඉපැරණි වේ අප විදුහල
වේල්ස් කුමාර මවුන් //
හෙළ බිම යස ගොස රැව් පිළි රැව් දී - පැතිරෙන තුරු එතෙරේ
දෙස බස දැය විදුහල ඉඳ වැඩුමට - අප සේවය දෙන්නේ
  • පබැඳුම : බී. ගොඩහේවා මහතා
  • තනුව : ජෙරාඩ් පීරිස් මහතා
  • තේමාව : විමලසිරි ඒ. ප්‍රනාන්දු මහතා

 

English College Anthem

 Among our ancient mountains
And from our lovely vales
O let the prayer re-echo
God bless our Prince of Wales'

With heart and voices awaken
Those minstrel strains of yore
Till Lanka's name and glory
Resound from shore to shore

Among our ancient mountains
And from our lovely vales
O let the prayer re-echo
God bless our Prince of Wales'

  • The English anthem was created in 1926, during Mr. L.E. Blaze's time as the Principal